Nado logo

NADO

p.a. Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER
Telefoon: 015-251 2022
KvK: 40398357

De Leden

De NADO heeft 25 leden, die samen ruim 80% van de Nederlandse duikindustrie vertegenwoordigen. NADO-leden zijn onder andere werkzaam in de offshore, inshore civiele onderwaterbouw, inshore shipping en berging. Maak kennis met de leden.

Welkom op de website van de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen. U vindt hier informatie over de Nederlande Duikindustrie en de duik-en aanverwante activiteiten die in de NADO verenigde bedrijven kunnen uitvoeren:

 • Duikwerk ten behoeve van de offshore energiewinning (Olie- en gaswinning, windmolenparken);
 • Inshore duikwerkzaamheden in o.a. havengebied;
 • Civiele onderwaterbouw;
 • Bergingswerkzaamheden;

NADO LIDMAATSCHAP

De vereniging kent aspirantleden, volwaardige leden, beperkte leden en donateurs.

Aspirant lidmaatschap

Aantredende leden kunnen ter kennismaking met de Vereniging en diens doelstelling en activiteiten een aspirant lidmaatschap aangaan voor een jaar, ofwel twaalf maanden. Na dat jaar vindt een evaluatie plaats en kan tot een lidmaatschap vol of beperkt besloten worden. Tijdens de periode als aspirant lid heeft het lid geen stemrecht en mag in haar uitingen geen gebruik maken van het logo van de Vereniging.

Vol lidmaatschap

Om toe te kunnen treden als volwaardig lid van de Vereniging dient het aspirant lid aangetoond te hebben aan alle criteria die behoren bij het vol lidmaatschap te hebben voldaan. Het vollidmaatschap geeft toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. In zijn/haar uitingen kan het volwaardig lid gebruik maken van het logo van de Vereniging. Het volwaardig lid heeft stemrecht met de nader te noemen verdeelsleutel conform het contributiemodel.

Beperkt lidmaatschap

Om toe te kunnen treden als beperkt lid van de Vereniging dient de het aspirantlid aangetoond te hebben aan alle criteria die behoren bij het beperkt lidmaatschap te hebben voldaan. Het beperkt lidmaatschap geeft toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. In zijn/haar uitingen kan gebruik gemaakt worden van het logo van de Vereniging. Het beperkt lid heeft geen stemrecht.

Donateurs

Donateurs zijn bedrijven, rechtspersonen en/of natuurlijke personen die een donatie in natura en/of in geld willen doen, zij hebben echter geen stemrecht en mogen in hun uitingen alleen met toestemming van het Bestuur gebruik maken van het logo van de Vereniging.

Nieuwsberichten van onze leden

Geactualiseerde Arbocatalogus Werken onder Overdruk 

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de Arbocatalogus Werken onder Overdruk www.ArbocatalogusWoO.nl en het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD SOE) op 2 april 2014 na marginale toetsing goedgekeurd. Per 1 november 2020 is de derde evaluatie van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk gepubliceerd. Per 18 juli 2023 is de vierde evaluatie gepubliceerd. 

De Arbocatalogus Werken onder Overdruk (www.ArbocatalogusWoO.nl) is ook beschikbaar in de Engelse taal. 

NADO Logo en gebruik

Leden worden aanbevolen het NADO logo te gebruiken op hun bedrijf documentatie, brief papier, brochures, websites enz. om aan te geven hun NADO lidmaatschap. Dit lidmaatschap verplicht de leden de NADO statuten, reglementen en Beleidsverklaring na te leven.

Het NADO logo mag gebruikt worden:

 • Om het NADO lidmaatschap aan te geven door leden met een vol- en beperkt NADO lidmaatschap;
 • Om aan te geven een door NADO ondersteunde gebeurtenis of publicatie (Goedkeuring vooraf is verplicht).

Het NADO logo mag niet gebruikt worden:

 • Om NADO goedkeuring aan te geven betreffende:
     o Auditing - er zijn geen NADO goedgekeurde auditors;
     o Ondernemingen - er zijn geen NADO goed gekeurde ondernemingen;
     o Training en certificering - NADO keurt geen cursussen of training instituten goed.
 • Door Aspirant NADO leden;
 • Voor elk ander doeleinde zonder toestemming vooraf

 

 

NADO Logo and usage

The NADO logo may be used:

 • To indicate NADO membership by members with a full and restricted NADO membership;
 • To indicate a NADO supported event or publication (Approval in advance is required).

The NADO log may not be used:

 • To indicate NADO approval concerning:
     o Auditing - there are no NADO approved auditors;
     o Companies - there are no NADO approved companies;
     o Training and certification - NADO does not approve courses or training institutes.
 • By Aspirant NADO members.
 • For any other purpose without prior permission