Nado logo

Nado logo

NADO

p.a. Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER
Telefoon: 015-251 2022
KvK: 40398357

Nieuwsbericht: NADO 256/2023

Ref: Staatscourant Nr 31327 dd 16 november 2023

“Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 november 2023, nr 2023-0000541597, tot tijdelijke vrijstelling van bepaalde duikers, duikploegleiders en duikmedische begeleiders van certificatieverplichtingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit”

Op 8 november 2023 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid akkoord gegaan om ook beroepsbeoefenaren uit niet-EU-landen in de gelegenheid te stellen een Proof of Assessment aan te vragen voor tijdelijke  en incidentele duikwerkzaamheden in de NL sector.

Nederlandse bedrijven in de duiksector kunnen door de Brexit en de aanleg van windmolenparken in zee, niet altijd voldoende gekwalificeerde duikprofessionals in de EER en Zwitserland vinden voor incidentele klussen.
Met deze vrijstellingsregeling voor de duur van 5 jaar kan op basis van een beoordeling van de gelijkwaardigheid van hun beroepskwalificaties en de medische geschiktheid, een vrijstelling worden verkregen van bepaalde eisen in het Arbobesluit voor maximaal 40 aaneengesloten dagen in een kalenderjaar. Het beschermingsniveau van de duikers verandert hierdoor niet.

Naar aanleiding van  het verzoek van de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen – NADO - om te voorzien in een tijdelijke vrijstelling van de Nederlandse certificatie-eisen op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor duikers, duikploegleiders en duikmedisch begeleiders van buiten de Europese Unie, zodat personen uit deze beroepsgroepen tijdelijke en incidentele werkzaamheden op het terrein van duikarbeid kunnen uitvoeren zonder te voldoen aan de Nederlandse certificatie – eisen.

Uiteraard moet de beroepskwalificatie gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse certificatie-eisen. Zowel qua vakbekwaamheidscertificaten als de doorlopende beroepservaring (logboek).

Uiteraard dient vooraf te worden getoetst of men aan de voorwaarden voldoet. Dit wordt gedaan door de NDC-CI.  

Tevens dient de duiker in het bezit te zijn van een geldige gelijkwaardige duikmedische keuring. De gelijkwaardigheid van de medische keuring moet in een lijst door Stichting Werken onder Overdruk vastgelegd worden.

Het bewijs van gelijkwaardigheid, Proof of Assessement, wordt maximaal 1 keer per kalenderjaar voor een maximale termijn van 40 aaneengesloten dagen verstrekt.

Aansluitend: het UWV gaat bij de beoordeling van een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning na of voldoende pogingen zijn ondernomen door de betreffende werkgevers om personen met de vereiste kwalificaties in Nederland of andere lidstaten EU/EER te vinden.

Deze vrijstelling geldt voor vijf (5 jaar). Is alleen van toepassing in Europees Nederland, zowel binnen als buiten de territoriale zone van Nederland, maar binnen de exclusieve economische zone van Nederland.

Voor meer details: verwijzen wij u naar de Staatscourant Nr 31327 dd 16 november 2023