Nado logo

Nado logo

NADO

p.a. Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER
Telefoon: 015-251 2022
KvK: 40398357

NADO 2022/192/RK

Het gezegde van “de rijdende trein” was wel van toepassing toen ik het stokje overnam van mijn voorganger. In korte tijd heb ik me diverse dossiers van lopende zaken eigen moeten maken. Zaken die allemaal focus en alertheid vragen.

Zijdelings en zeker in 80% van de gevallen is de NADO direct betrokken bij diverse activiteiten van de Beheerstichting Werken onder Overdruk (SWOD). De NADO vertegenwoordigt 70% van de duikbedrijven die onderdeel zijn van de civiele sector werken onder overdruk. Dat is 30% te weinig omdat we soms met kracht een vuist willen maken bij door overheid opgelegde wet- en regelgeving.

70% van de leden leveren naast de jaarlijkse contributie diensten onbezoldigd diensten in de vorm van kennisoverdracht. 50% van onze leden lukt het om daadwerkelijk deskundigen beschikbaar te stellen voor het door wet gecreëerde overlegstructuur.  Daarnaast schromen duikbedrijven niet om zaken die zij signaleren onderbouwd onder de aandacht te brengen.

Hieronder volgt een update van de lopende zaken:

Wijziging vakbekwaamheidsstelsel van persoonscertificatie naar persoonsregistratie

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving verwachten wij dat het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel persoonsregistratie 1 oktober 2022 wordt ingevoerd.

In het afgelopen jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de benodigde aanpassing van documenten veroorzaakt door de stelselwijziging. Er worden voor het beheer van het register en regie van de exameninstellingen vier registratie-instellingen geïnstalleerd die met een mandaat van SZW gaan acteren.

Voor de civiele sector is de Registratie Instelling Civiele Duikarbeid opgericht. SWOD heeft daartoe een klankbordgroep civiele sector geïnstalleerd die de ontwikkelingen rond deze Registratie Instelling (RI) nauwlettend volgen. Voordat de RI operationeel is moeten diverse documenten, statuten, reglementen, audit-richtlijnen, samenwerkingsovereenkomsten, begroting etc tegen het licht gehouden worden. Regelmatig heeft de civiele vertegenwoordiging haar zorgen geuit. Dit heeft er toe geleid dat de NADO nu direct betrokken is bij het proces en is toegetreden tot de klankbordgroep.

Van certificatieschema naar registratieschema.

Synchroon met dit proces worden de werkveldspecifieke certificatieschema’s omgeschreven naar registratieschema’s.

Waar voorheen de categorie-indeling op de techniek gebaseerd was (het duiksysteem, SCUBA A , SSE B, Closed Bell C), heeft SWOD op aangeven van het schrijfteam het nieuwe registratiestelsel gebaseerd op de risicofactoren waaraan de duiker is blootgesteld. Deze risicofactoren zijn de diepte, de aard van de werkzaamheden en de omgeving. Deze evolutie in het denken over veiligheid volgt uit het besef dat niet alleen de techniek, maar juist de samenhang van techniek, mens en procedures bepalend zijn bij het waarborgen van de veiligheid van de duiker.

Met deze aanpak ontstaat o.a. de mogelijkheid om het SCUBA-duiken veiliger te maken door het gebruik van de oppervlakteluchtvoorziening (OLV) op te nemen. Deze voorziening voorziet de duiker van ademgas (HD) vanaf de oppervlakte en schakelt automatisch over naar ademgas uit de SCUBA-uitrusting wanneer de primaire ademgastoevoer zou wegvallen. Het duiken met een OLV is dus voor de duiker niet wezenlijk anders, maar de OLV kan mede bijdragen aan de duikveiligheid in de A-scope. Juist de Brandweer heeft behoefte hieraan.

De SCUBA OLV techniek wordt door zijn beperkingen alleen toegelaten voor reddingsactiviteiten van overheidsinstellingen. Voor civiele toepassingen kan deze techniek dus niet toegepast worden.. Dit betekent dat nauwkeurig naar tekst gekeken moet worden in zowel het registratieschema als in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk  www.ArbocatalogusWoO.nl

Vervaging beroepsduiken en sportduiken

Een grote zorg is de door ons gesignaleerde vervaging tussen beroepsduiken en sportduiken bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk onderwater. We pleiten voor meer duidelijkheid.

Afgezien van het feit dat wij vinden dat de sportduiker bij het uitvoeren van dit soort werkzaamheden onnodig risico loopt, mag het ons inziens niet zo zijn dat sportduikers met een SCUBA sportduikbrevet en een duikmedische sportduikkeuring werkzaamheden verrichten onderwater, terwijl een duikbedrijf bij soort gelijke werkzaamheden, investeringen moet doen om met juist opgeleide duikers, RI&E, materieel en gedetailleerde procedures.

Momenteel loopt er een rechtszaak tegen het ministerie die door de NADO op de voet gevolgd wordt en de NADO steunt het ministerie in het standpunt dat de Arbowet ook geldt voor vrijwilligers. Het is van belang voor onze sector dat werken onder water als werk gezien blijft worden.

De Arbocatalogus Werken onder Overdruk

In de Arbocatalogus Werken onder Overdruk is de keuringsrichtlijn Duikarbeid gepubliceerd. Een richtlijn voor de duikerarts bij de duikmedische (her)keuring en de keurling, de beroepsduiker, kan kennis nemen van de verrichtingen bij de keuring. Al met al een ontwikkeling die we steunen.

De SWOD Projectgroep Arbocatalogus is bezig met een nieuw informatieblad duiken in verontreinigd water. NADO-duikbedrijven hebben hun kennis via de civiele vertegenwoordiging beschikbaar gesteld. Namens de NADO is Antoin Morrien van DISA penvoerder van deze projectgroep.

EU Beroepskwalificaties

De NADO Commissie EU Beroepskwalificaties is in 2021 opgericht en heeft een aantal pijnpunten in kaart gebracht, zoals het wegvallen van de (1) Proof of Assessment voor Engelse duikers, (2) de entreecriteria Proof of Assessment voor EU-duikers en (3) de obstakels die Nederlands gecertificeerde duikers aantreffen binnen de EU. Als voorbeeld dat in Polen buitenlanders een toets moeten doen die alleen maar beschikbaar is in de Poolse taal. 

Reden om met twee vertegenwoordigers de EDTC meeting van 2021 bij te wonen alwaar de “free movement of divers” ook op agenda staat.  Met name is v.w.b. de taaleis gereglementeerde beroepen gepleit dat naast de eigen taal ook Engels wordt geaccepteerd. 

Door de Brexit hebben we ook geconstateerd dat met name voor bepaalde offshore projecten specialistische duikwerkzaamheden op ad hoc basis bijna onmogelijk worden. Wereldwijd is er een beperkt aantal  duikers die de specifieke ervaring hebben die nodig is in de zuidelijke Noordzee, of opgeleid zijn tot o.a. saturatieduiken. En het zijn tevens de Engelse duikers die qua DNA het dichts bij ons komen qua opleiden en mindset over duikveiligheid. Momenteel kunnen ze helaas niet meer op ad hoc basis ingezet worden op Nederlandse projecten als daarvoor geen geschikte Nederlandse of EU duikers beschikbaar zijn.

Reden voor de NADO met steun van de NOGEPA om bij SZW het verzoek neer te leggen om voor niet-EU-duikers de Proof of Assessment, voor tijdelijk en incidenteel werken, weer mogelijk te maken. SZW heeft kennis genomen van dit verzoek en  beraadt zich hierover.

Contact met SZW en de Nederlandse Arbeidsinspectie

De NADO is gevraagd een bijdrage te leveren aan de door SWOD te organiseren Kennisuitwisselingsdag in april 2022 met de toezichthouders van onze sector. Zoals de NL Arbeidsinspectie, Staatstoezicht op de Mijnen, het OM, IOOV etc.

Daarnaast zien we door regelmatig overleg met SZW en de NL Arbeidsinspectie dat er een netwerk ontstaat en daardoor men eerder geneigd is elkaar te benaderen voor vraagstukken.

CE Markering

De NADO heeft aan de uitdagingen CE Markering een uitgebreide studie gewijd, waarbij gretig gebruik werd gemaakt van internationale studies.  Op een bepaald moment is geconstateerd dat dit probleem niet alleen de civiele sector aangaat. Onder voorzitterschap van de NADO heeft SWOD de projectgroep CE Markering geïnstalleerd. De projectgroep verricht een vervolgonderzoek naar de uitdagingen t.a.v. CE-markering. Het ziet ernaar uit dat de Brandweer en Defensie de eerdere bevindingen van de NADO onderstrepen. Inmiddels is contact gezocht de NL Arbeidsinspectie om de problematiek zoals wij die in de industrie ervaren te besprek en tot heldere verwachting te komen hoe de Nederlandse duikindustrie met CE markeringen dient om te gaan.

Voorzitter NADO,
Robin  Knook