Meldplicht duikarbeid


Arbocatalogus Werken onder Overdruk (duikarbeid, hyperbare geneeskunde, caissonarbeid en overig duikarbeid) kijk op www.ArbocatalogusWoO.nl


Nieuwsberichten

Stelsel van certificatie en accreditatie Werken onder Overdruk  

Nieuwsberichten NADO


   
Welkom
NADO
NADO
Buitenhofdreef 280
2625 RE Delft
Telefoon 015-251 2022
Telefax 015-251 2021
KvK 40398357

De leden
De NADO heeft 29 leden, die samen ruim 95% van de Nederlandse duikindustrie vertegenwoordigen. NADO-leden zijn onder andere werkzaam in de offshore, inshore civiele onderwaterbouw, inshore shipping en berging.
Maak kennis met de leden »

Beroepsduiker worden

(Duik)wetgeving NL

Dutch Diving Legislation

Arbocatalogus Werken onder Overdruk

Inspectie SZW Duikarbeid  
 

Arbeidstijdenwetgeving in de mijnbouwsector

College van Deskundigen Civiele Sector

Veiligheid

Internationaal

Safety FlashesIn het kort

Welkom op de website van de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen. U vindt hier informatie over de Nederlande Duikindustrie en de duik-en aanverwante activiteiten die in de NADO verenigde bedrijven kunnen uitvoeren:
  • duikwerk ten behoeve van de offshore energiewinning (Olie- en gaswinning, windmolenparken)
  • inshore duikwerkzaamheden in o.a. havengebied
  • civiele onderwaterbouw;  en
  • bergingswerkzaamheden


NADO LIDMAATSCHAP

De vereniging kent aspirantleden, volwaardige leden, beperkte leden en donateurs.
Aspirant lidmaatschap: Aantredende leden kunnen ter kennismaking met de Vereniging en diens doelstelling en activiteiten een aspirant lidmaatschap aangaan voor één jaar, ofwel twaalf maanden. Na dat jaar vindt een evaluatie plaats en kan tot een  lidmaatschap  vol of beperkt  besloten worden. Tijdens de periode als  aspirant lid heeft het lid geen stemrecht en mag in haar uitingen geen gebruik
maken van het logo van de Vereniging.
Vol lidmaatschap: Om toe te kunnen treden als volwaardig lid van de Vereniging dient het aspirant lid aangetoond te hebben aan alle criteria die behoren bij het vol  lidmaatschap te hebben voldaan. Het vollidmaatschap geeft toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. In zijn/haar uitingen kan het volwaardig lid  gebruik maken van het logo van de Vereniging. Het volwaardig lid heeft
stemrecht met de nader te noemen verdeelsleutel conform het contributiemodel.
Beperkt lidmaatschap: Om toe te kunnen treden als beperkt lid van de Vereniging dient de het aspirantlid aangetoond te hebben aan alle criteria die behoren bij het beperkt lidmaatschap te hebben voldaan. Het beperkt lidmaatschap geeft  toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. In zijn/haar uitingen kan  gebruik gemaakt worden van het logo van de Vereniging. Het beperkt lid heeft geen stemrecht.
Donateurs: Donateurs zijn bedrijven, rechtspersonen en/of natuurlijke personen die een donatie in natura en/of in geld willen doen, zij hebben echter geen stemrecht en mogen in hun uitingen alleen met toestemming van het Bestuur gebruik maken van het logo van de Vereniging
.


NADO LOGO EN GEBRUIK

Leden worden aanbevolen het NADO logo te gebruiken op hun bedrijf documentatie, brief papier, brochures, websites enz. om aan te geven hun NADO lidmaatschap. Dit lidmaatschap verplicht de leden de NADO statuten, reglementen en Beleidsverklaring na te leven.

Het NADO logo mag gebruikt worden:
• Om het NADO lidmaatschap aan te geven door leden met een vol- en beperkt NADO lidmaatschap;
• Om aan te geven een door NADO ondersteunde gebeurtenis of publicatie (Goedkeuring vooraf is verplicht).


Het NADO logo mag niet gebruikt worden:

• Om NADO goedkeuring aan te geven betreffende:
   o Auditing – er zijn geen NADO goedgekeurde auditors;
   o Ondernemingen - er zijn geen NADO goed gekeurde ondernemingen;
   o Training en certificering – NADO keurt geen cursussen of training instituten goed.
• Door Aspirant NADO leden;
• Voor elk ander doeleinde zonder toestemming vooraf
NADO LOGO AND USAGE 

Members are recommended to use the NADO logo in their Company documentation, letters, brochures, website etc. to demonstrate their NADO membership. This membership requires members to comply with the NADO Statutes, Regulations and Policy Statement.

The NADO logo may be used:
• To indicate NADO membership by members with a full and restricted NADO membership;
• To indicate a NADO supported event or publication (Approval in advance is required).

The NADO log may not be used:
• To indicate NADO approval concerning:
   o Auditing – there are no NADO approved auditors;
   o Companies – there are no NADO approved companies;
   o Training and certification – NADO does not approve courses or training institutes.
• By Aspirant NADO members.
• For any other purpose without prior permissionNieuwsberichten van onze leden
Geactualiseerde Arbocatalogus Werken onder Overdruk 

De Inspectie SZW heeft de herziene Arbocatalogus Werken onder Overdruk www.ArbocatalogusWoO.nl en het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD SOE) op 2 april 2014 na marginale toetsing goedgekeurd. Sinds kort is ook een hard copy van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk beschikbaar. 

De Arbocatalogus Werken onder Overdruk (www.ArbocatalogusWoO.nlis ook beschikbaar in de Engelse taal.